نمودار فعالیت های Mahdi Tarom

راهنمای نمودار
عنوان در نمودار عنوان فارسی توضیح
articles تعداد مقاله های ثبت شده
answers پاسخ های این کاربر به پرسش های سایرین
selected answers پاسخ های انتخاب شده تعداد پاسخ های این کاربر که توسط سوال کننده، به عنوان بهترین جواب انتخاب شده است
+articles امتیاز مثبت در مقاله تعداد امتیازهای مثبتی که کاربران به مقاله های این کاربر داده اند
-articles امتیاز منفی در مقاله تعداد امتیازهای منفی ای که کاربران به مقاله های این کاربر داده اند. این تعداد هر چه کمتر باشد بهتر است
+answers امتیاز مثبت در پاسخ ها تعداد امتیازهای مثبتی که کاربران به پاسخ های این کاربر داده اند.
-answers امتیاز منفی در پاسخ ها تعداد امتیازهای منفی ای که کاربران به پاسخ های این کاربر داده اند. این تعداد هر چه کمتر باشد بهتر است
آخرین مقاله کاربر
این کاربر هنوز مقاله ای در سایت ثبت نکرده است

مقاله ای موجود نیست

نظر سایرین درباره این کاربر
  • هنوز نظری ثبت نشده است