لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
لیست پروژه های Ajax
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
100% Complete
مهارت های مورد نیاز :
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
100% Complete
مهارت های مورد نیاز :
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
100% Complete
مهارت های مورد نیاز :
پروژه درحال انجام است
عنوان پروژه : طزاحی سایت شبیه فیسبوک
پیشنهادهای ارسال شده : 1
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
100% Complete
مهارت های مورد نیاز :
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
100% Complete
مهارت های مورد نیاز :
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
70.369290123457% Complete
مهارت های مورد نیاز :
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
9.7182098765432% Complete
مهارت های مورد نیاز :
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
9.7112268518519% Complete
مهارت های مورد نیاز :
مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
9.7075617283951% Complete
مهارت های مورد نیاز :