لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
لیست جدیدترین پروژه ها

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
9.7091049382716% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
9.7127700617284% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
9.7197530864198% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
20.899228395062% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
70.370833333333% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
74.261766975309% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : ترجمه فیلم
پیشنهادهای ارسال شده : 1

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
93.264544753086% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
97.213927469136% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : رفع مشکلات سایت
پیشنهادهای ارسال شده : 3

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
100% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : تغییرات در وب سایت
پیشنهادهای ارسال شده : 0

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
100% Complete
مهارت های مورد نیاز :