لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
لیست جدیدترین پروژه ها

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
3.1067901234568% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
3.1104552469136% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
3.1174382716049% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
14.296913580247% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
63.768518518519% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
67.659452160494% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : ترجمه فیلم
پیشنهادهای ارسال شده : 1

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
86.662229938272% Complete
مهارت های مورد نیاز :

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
90.611612654321% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : رفع مشکلات سایت
پیشنهادهای ارسال شده : 3

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
98.082175925926% Complete
مهارت های مورد نیاز :
عنوان پروژه : تغییرات در وب سایت
پیشنهادهای ارسال شده : 0

مدت باقی مانده برای ارسال پیشنهاد
98.086882716049% Complete
مهارت های مورد نیاز :