سیاست های سایت کدپن در استفاده از کوکی ها و اطلاعات کاربران

  1. سیستم نرم افزاری سایت کدپن، جهت سهولت استفاده کاربران از سایت، برخی اطلاعات را در محلی از مرورگر شما به نام کوکی ذخیره خواهد کرد. شما با استفاده از امکانات سایت موافق هستید که سایت کدپن و سایت های مجموعه آن، اطلاعات مورد نیاز را در مرورگر شما ذخیره کنند.
  2. با توجه به این که کوکی ها در مرورگر شما ذخیره می شوند، شما می توانید آن ها را حذف کنید اما با هربار استفاده از سایت، مجددا سیستم برای ذخیره اطلاعات ورود شما، کوکی ها را ایجاد خواهد نمود.
  3. کوکی های سایت کدپن، فاقد هر گونه اطلاعات خطرناک یا پرحجم هستند.
  4. اطلاعات هویتی و اطلاعات تماس کاربران اسناد محرمانه سایت تلقی می شوند و سایت کدپن جز در مواردی که دستور الزام آور مراجع قضایی در اختیار غیر قراردادن اطلاعات را تکلیف نکرده باشد، به هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار دیگری قرار نخواهد داد و به هیچ عنوان از اطلاعات کاربران برای مقاصد تبلیغاتی شرکت ها استفاده نخواهد کرد.